ارتودنسی کرونا، اقدامات احتیاطی و توصیه های برای ارتودنسی در زمان کرونا